Predstavnik udruženja HEP Crna Gora sastao se prošle sedmice s predstavnicom Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti Glavnog grada, čime je nastavljena izgradnja mostova saradnje na polju prevencije i tretmana virusnih hepatitisa, posebno hepatitisa C, među osobama koje injektiraju droge. Uzevši u obzir da ova populacija predstavlja ključni rizik, sa prevalencijom HCV-a oko 50% prema podacima iz 2015. godine, neophodno je ujediniti snage kako bismo se efikasnije suprotstavili ovom izazovu.

Razgovor je rezultirao zaključkom o neophodnosti razvijanja kapaciteta i aktivnog angažmana ne samo zdravstvenog sistema već i ostalih relevantnih aktera, uključujući lokalne samouprave i organizacije koje se bave prevencijom bolesti zavisnosti. Jasno je postavljena potreba za koordinisanim i sveobuhvatnim pristupom koji uključuje različite segmente društva kako bi se efektivno odgovorilo na izazove koje virusni hepatitis postavlja među ključnim populacijama.

Dalje aktivnosti usmjerene ka eliminaciji virusnih hepatitisa i unapređenju zaštite prava pacijenata zaraženih ovim virusima u Crnoj Gori konkretizovane su kroz dogovore, čime je postojeća saradnja dobila novu snagu i usmjerenje. Ovaj sastanak predstavlja još jedan korak naprijed ka ostvarivanju zajedničkog cilja: stvaranja zdravije zajednice sa efikasnim sistemom prevencije i tretmana za one najviše ugrožene.