U idiličnom ambijentu Mojkovca, od 18. do 21. jula, održana je obuka usmjerena na osnaživanje vještina pisanja projekata, kao dio inicijative projekta HEP buster. Cilj obuke bio je pružiti članovima organizacija civilnog društva (OCD) znanja i alate potrebne za efikasno koncipiranje projektnih prijedloga namijenjenih različitim izvorima finansiranja, uključujući međunarodne donatore, nacionalne fondove, te razvojne programe koji omogućavaju dugoročnu održivost njihovog rada.

Učesnici su imali priliku da kroz interaktivne sesije i praktične radionice razviju svoje kompetencije u kreiranju uspješnih projektnih aplikacija, što predstavlja ključan korak ka osiguranju kontinuiteta i razvoja aktivnosti organizacija u različitim oblastima njihovog djelovanja.

Projekat HEP buster realizovan je uz podršku Centra za građansko obrazovanje (CGO), u sklopu šireg programa “OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE”, koji je financiran od strane Evropske unije, a kofinansiran od Ministarstva javne uprave. Ova obuka predstavlja jedan od ključnih momenata u realizaciji ovog programa, naglašavajući važnost izgradnje kapaciteta organizacija civilnog društva za efektivnije uključivanje u procese donošenja odluka i oblikovanje politika koje direktno utiču na društvenu zajednicu.